KILSBERGEN BÖR GES EN SÄRSTÄLLNING

 Kilsbergen, eller De blå bergen som vi gärna säger, är i dag ett betydelsefullt och högfrekventerat vildmarksområde för rekreation, friluftsliv och naturturism. I takt med att den aktuella samhällsutvecklingen inkräktar på naturen kommer behovet av denna typ av orörda naturområden att bli alltmer angelägna.

 Kilsbergen har en potential som gör att man kan anse att Kilsbergen redan är ett sådant angeläget naturområde och i än högre grad kommer att bli det i framtiden. Av den anledningen framhåller Kilsbergsfrämjandet att det föreligger ett akut behov av att arbeta fram en långsiktig plan för utvecklingen av Kilsbergen. Det är följande tre faktorer som gör att en långsiktig målsättning och en sådan utvecklingsplan bör upprättas.

 1. Belägenhet

Utgående från Statistiska Centralbyråns beräkningar är Kilsbergen det vildmarksområde som ligger vid landets befolkningsmässiga centrum. Detta innebär att Kilsbergen befinner sig inom räckhåll och är lättillgängligt för en avgörande del av landets befolkning. Kilsbergen blir därigenom inte endast en lokal utan även en nationell angelägenhet.

 2. Potential

Av olika skäl är Kilsbergen förhållandevis lite exploaterat och har fortfarande en vildmarkspräglad natur. Området är väl förberett och utvecklat för en långsiktig målsättning. Här finns redan en av landets första nationalparker. Länsstyrelsen har hittills avsatt ett 50-tal naturreservat samt ett 30-tal biotopskyddade områden. Här finns också Vidare ett antal kommunala naturreservat och också kulturreservat. Vidare finns kulturreservat och ett antal kommunala naturreservat. Dessutom har Sveaskog avsatt en betydande del av norra Kilsbergen till Ekopark. Den kanske största potentialen utgörs emellertid av de två skjutfälten. När de en gång i framtiden förhoppningsvis inte längre behövs bör de med automatik övergå till naturreservat – eller varför inte utgöra kärnan i en för hela Kilsbergen heltäckande nationalpark! 

 3. Natur-, kultur- och friluftsvärden

Förutom Kilsbergens belägenhet och dess potential för ytterligare utveckling är det områdets natur-, kultur- och friluftsvärden som gör att det finns anledning att betrakta Kilsbergen som ett område av särskild betydelse. När det gäller Kilsbergens ”innehåll” av natur- och kulturminnen och av arrangemang för friluftsliv är området ”välförsett”. I Kilsbergsfrämjandets två böcker om sevärdheterna i Kilsbergen beskrivs närmare 500 sådana objekt. Närkes Skogskarlars klubb har i norra Kilsbergen utmärkt över 300 torpruiner och andra kulturminnen och i södra Kilsbergen har på samma sätt naturskydds- och hembygdsföreningar gjort ett liknande arbete. Av dessa natur- och kulturminnen är det dessutom fem som är att betrakta som unika för vårt land, d v s det finns inget motsvarande objekt av denna dignitet i Sverige. Dessa fem är:

 1. Sveafallens ansamling av jättegrytor.

2. Skärmarbodabergens ansamling av blockgrottor.

3. Strandlinjer i form av klapperstensfält längs Kilsbergsförkastningen.

4. Bergsmanshyttan Pershyttan.

5. Mängden sångsvanar i Tysslingen under vårsträcket. 

 Kilsbergens nationalpark

Kilsbergsfrämjandet består av ett 40-tal föreningar som är intresserade av Kilsbergen. Utifrån de tre nämnda faktorerna har Kilsbergsfrämjandet som yttersta målsättning att verka för att hela Kilsbergen bevaras som vildmarksområde och på lång sikt avsättas som en nationalpark med särskild inriktning på rekreation och friluftsliv. Som ovan antytts skulle denna vision kunna bli verklighet den dag vi förhoppningsvis nått en fredlig värld där det inte längre finns behov av skjutfält. De två skjutfälten skulle då alltså kunna utgöra kärnan i en sådan nationalpark.

 Det är en förhoppning att länsstyrelsen ska dela Kilsbergsfrämjandets målsättning och också uppfattningen att Kilsbergen är ett så angeläget naturområde att en särskild skydds- och bevarandeplan upprättas. Under alla omständigheter är det angeläget att redan i dag endast främja åtgärder i Kilsbergen som överensstämmer med en sådan utveckling. Samtidigt är det angeläget att motverka och förhindra åtgärder som inte är det, t ex sådana miljöförstörande ingrepp som den nu pågående etableringen av en vindkraftindustri i södra Kilsbergen

 Carl Anders Lindstén

Örebro