Belägenhet, potential och värden

KILSBERGENS SÄRSTÄLLNING

Förutom belägenheten är det Kilsbergens potential för utveckling samt inte minst Kilsbergens natur-, kultur- och friluftsvärden som gör att Kilsbergen bör ges en viss särställning.

 

1. Belägenhet i Sveriges mitt

Kilsbergen som naturområde är unikt på så sätt att det är det vildmarkspräglade område som ligger i Sveriges mitt, i betydelsen invid vårt lands demografiska mittpunkt. Detta innebär att Kilsbergen är det vildmarksområde som ligger inom nära räckhåll för det största antalet svenskar. Därmed är Kilsbergen inte endast av lokalt utan även av nationellt intresse.

2. Kilsbergens potential

Med utgångspunkt från Kilsbergens centrala belägenhet kan man framhålla att området har en betydande potential för utveckling som ett framtida reservat för rekreation och friluftsliv.

 Redan i dag är Kilsbergen, av olika skäl, förhållandevis lite exploaterat och har fortfarande en vildmarkspräglad natur. Genom ett stort antal naturreservat, en nationalpark och Sveaskogs ekopark är stora delar ”räddade” för framtiden. En avgörande potential utgöras av de två skjutfälten som förhoppningsvis någon gång i framtiden skulle kunna utgöra kärnan i en eventuellt blivande nationalpark. 

 3. Kilsbergens natur-, kultur- och friluftsvärden

Förutom Kilsbergens belägenhet och dess potential för utveckling är det områdets natur-, kultur- och friluftsvärden som gör att det finns anledning att betrakta Kilsbergen som ett område av särskild dignitet. När det gäller Kilsbergens ”innehåll” av natur- och kulturminnen och av arrangemang för friluftsliv är området ”välförsett”. I Kilsbergsfrämjandets två böcker om sevärdheterna i Kilsbergen beskrivs närmare 500 sådana natur- och kulturminnen och förutsättningar för friluftsliv. Av dessa natur- och kulturminnen är det fem som kan betraktas som sverigeunika, d v s det finns inget motsvarande objekt på denna kvalitetsnivå i vårt land. Dessa fem är:

 1. Sveafallens ansamling av jättegrytor.

2. Skärmarbodabergens ansamling av blockgrottor.

3. Strandlinjer i form av klapperstensfält längs Kilsbergsförkastningen.

4. Bergsmanshyttan Pershyttan.

5. Mängden sångsvanar i Tysslingen under vårsträcket. 

Kilsbergen nationalpark

Kilsbergsfrämjandets vision om Kilsbergen som en nationalpark med särskild inriktning på rekreation och friluftsliv är något som i dagens situation ligger långt in i framtiden. Även om delar av Kilsbergen på kortare sikt kan ”räddas” som någon form av reservat måste vi förmodligen vänta med nationalpark tills världssituationen är sådan att vi inte längre behöver Villingsbergs och Bofors skjutfält. Då kan dessa två vildmarkspräglade områden utgöra kärnan i en sådan nationalpark.

 Under alla omständigheter är det angeläget att länsstyrelsen redan i dag endast tillåter åtgärder i Kilsbergen som främjar en sådan utveckling. Samtidigt måste man förhindra åtgärder som inte är i linje med denna målsättning. Vi hoppas att länsstyrelsen fortsätter sitt föredömliga arbete med reservatsområden, så som man t ex gjort i Fasaskogen i södra Kilsbergen. Däremot är det beklagligt att länsstyrelsen frångått sina tidigare ställningstaganden och låter en vindkraftindustri om 16 gigantiska vindkraftverk ersätta ett område som man klassat som det värdefullaste för friluftsliv i södra Kilsbergen.

Tar man i beaktande de ovannämnda tre faktorerna: belägenhet, potential samt natur-, kultur- och friluftsvärdena, finns det anledning att betrakta Kilsbergen som ett naturområde som är så värdefullt att det lämpligen bör ges en långsiktig målsättning – och därmed ge Kilsbergen något av en särställning.

Carl Anders Lindstén

Kilsbergsfrämjandet